Reklamacje i zwroty

Reklamacje

 1. Produkty oferowane w Sklepie Internetowym w zakładce „Outlet” nie podlegają reklamacji ani gwarancji.
 2. W związku z informacją zawartą w pkt. III.4 Regulaminu Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi w stosunku do wszystkich Produktów oferowanych w Sklepie Internetowym w zakładce „Outlet”.
 3. Za wyjątkiem Produktów, o których mowa w pkt. III.4 Regulaminu Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
 4. Zasady odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta za wady Produktu (za wyjątkiem Produktów, o których mowa w pkt. III.4 Regulaminu) określone są w Kodeksie Cywilnym.
 5. Z zastrzeżeniem pkt. VI.1 Regulaminu Produkty oferowane w ramach Sklepu Internetowego mogą być objęte gwarancją producenta. Szczegółowe warunki gwarancji podawane w karcie gwarancyjnej dla Produktu.
 6. Reklamacja z tytułu gwarancji może zostać złożona przez Klienta pisemnie na adres rejestrowy Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres reklamacje@lubiemeble.pl. Wraz z reklamacją dla przyspieszenia procesu jej rozpatrzenia zaleca się podanie wszystkich informacji umożliwiających ustosunkuwanie się Sprzedawcy do złożonej reklamacji, w szczególności dostarczenie przez Klienta dokładnego opisu i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, stosownych zdjęć, treści żądania oraz danych kontaktowych. Wymogi, o których mowa w zdaniu poprzednim nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem podanych zaleceń.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 8. Sprzedawca informuje, że:
 • Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Produktów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek dostępny pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223),
 • wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,
 • pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne,
 • Konsument zamierzający skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów za wyjątkiem tych przewidzianych przez przepisy prawa, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.
 2. Uprawnienie, o którym mowa w pkt. VII.1 Regulaminu nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w Ustawie.
 3. Do zachowania terminu odstąpienia, o którym mowa w pkt. VII.1 Regulaminu wystarczy przed jego upływem złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia przez Konsumenta. Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone na przykład:
 • pisemnie na adres rejestrowy Sprzedawcy;
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
  reklamacje@lubiemeble.pl
 1. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia, jednak nie jest to obowiązkowe.
 2. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy na adres rejestrowy Sprzedawcy. Konsument zwraca Produkt na własny koszt.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży uważa się ją za niezawartą.
 4. Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym) za odesłany Produkt w terminie 14 dni od dnia doręczenia Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania od Konsumenta zwracanego Produktu, dowodu jego wysłania lub stwierdzenia uszkodzenia Produktu.
 5. Koszt wysyłki za zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy klient pokrywa we własnym zakresie.
 6. W przypadku, gdy Konsument otrzymał kilka Produktów w ramach jednego Zamówienia, zaś oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży nie dotyczy wszystkich Produktów objętych tym Zamówieniem, Sprzedawca na zasadach określonych w pkt. VII.7 Regulaminu zwraca Konsumentowi dokonane płatności związane z Produktem, pomijając koszty dostawy Produktu.
 7. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy Ustawy.
Przejdź do kasy0
Brak produktów w koszyku!