Regulamin

Regulamin
sklepu internetowego lubiemeble.pl

wersja 1.0
obowiązuje od dnia 1.08.2019 r.

Spis treści

I.       Postanowienia ogólne

II.      Usługi Elektroniczne

III.     Zasady zawarcia Umowy Sprzedaży

IV.     Płatności

V.      Dostawa

VI.     Reklamacje

VII.   Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

VIII.  Szczególne zasady dla Klientów niebędących Konsumentami

IX.     Dane osobowe

X.      Postanowienia końcowe

 

I Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym lubiemeble.pl prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „SONIK” Spółka Jawna Andrzej Socha Wojciech Niźnik z siedzibą w Elblągu ul. Grunwaldzka 60-66, 82-300 Elbląg (adres rejestrowy i adres do doręczeń), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000196132, NIP 5780001666, REGON 170003647, adres poczty elektronicznej sklep@lubiemeble.pl , numer telefonu kontaktowego 531-349-038 (opłata jak za połączenie standardowe według cennika właściwego operatora).
 2. Z zastrzeżeniem pkt. VIII Regulaminu, niniejszy Regulamin ma zastosowanie zarówno do Klientów będących Konsumentami, jak i do Klientów niebędących Konsumentami, korzystających ze Sklepu Internetowego, Usług Elektronicznych lub zawierających Umowy Sprzedaży.
 3. Akceptacja Regulaminu ma charakter dobrowolny. Akceptacja Regulaminu stanowi warunek utworzenia Konta i/lub złożenia przez Klienta Zamówienia.
 4. Informacje prezentowane w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 5. Niżej wymienione zwroty pisane wielką literą użyte w niniejszym Regulaminie należy rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:
  a) Cena – wyrażona w złotych polskich kwota brutto należna Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie obejmuje kosztów dostawy, chyba że warunki Promocji stanowią inaczej.
  b) Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku włącznie, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
  c) Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta.
  d) Klient – działająca samodzielnie lub przez uprawnionego przedstawiciela osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z funkcjonalności i usług
  Sklepu Internetowego, w szczególności składająca Zamówienie i zawierająca Umowę Sprzedaży.
  e) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  f) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  g) Konto – rodzaj Usługi Elektronicznej będącej oznaczonym indywidualną nazwą (Loginem) i zabezpieczonym Hasłem podanym przez Klienta zbiorem zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalającym na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności i usług.
  h) Koszyk – rodzaj Usługi Elektronicznej polegającej na gromadzeniu przez Klienta ofert zawarcia Umowy Sprzedaży i umożliwieniu Klientowi złożenia Zamówienia jednego lub kilku Produktów, a także skorzystania z oferowanych dodatkowych funkcjonalności bądź usług.
  i) Login – adres e-mail lub nazwa Klienta podane podczas tworzenia Konta.
  j) Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, za zapłatą Ceny przypisanej do Produktu w Skepie Internetowym.
  k) Promocja – szczególne zasady i/lub warunki sprzedaży Produktów lub świadczenia usług, przedstawione w Sklepie Internetowym, stosowane w z góry określonym czasie.
  l) Regulamin – niniejszy regulamin określający prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy, zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w tym świadczenia Usług Elektronicznych, a także zasady zawierania Umów Sprzedaży. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
  m) Salon – sklep stacjonarny prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem rejestrowym.
  n) Sklep Internetowy – platforma umożliwiająca składanie Zamówień przez Klienta oraz świadczenie usług przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna pod adresem internetowym: lubiemeble.pl.
  o) Sprzedawca – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „SONIK” Spółka Jawna Andrzej Socha Wojciech Niźnik z siedzibą w Elblągu ul. Grunwaldzka 60-66, 82-300 Elbląg (adres rejestrowy i adres do doręczeń), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000196132, NIP 5780001666, REGON 170003647, adres poczty elektronicznej: sklep@lubiemeble.pl numer telefonu kontaktowego 531-349-038(opłata jak za połączenie standardowe według cennika właściwego operatora).
  p) Treść lub Treści – niezwiązane bezpośrednio z Zamówieniem elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne oraz wizerunki osób fizycznych zamieszczane i rozpowszechniane w ramach działalności Sklepu Internetowego oraz dostarczane Klientowi drogą elektroniczną lub telefoniczną, w tym materiały reklamowe i promocyjne.
  q) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży jednego Produktu (niezależnie od liczby Produktów objętych Zamówieniem) przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za zapłatą Ceny powiększonej o opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki, zawarta z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość na warunkach określonych Regulaminem w momencie otrzymania przez Klienta akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w Regulaminie.
  r) Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zgodnie z Regulaminem.
  s) Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
  t) Wymogi Techniczne – minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym wykorzystywanym przez Sprzedawcę, w szczególności:
 • komputer stacjonarny, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do internetu,
 • konto poczty elektronicznej (aktywny adres e-mail) z aktywnym dostępem,
 • przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Google Chrome w wersji 6.0 lub wyższej, albo Opera w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2017 lub wyższej, albo Safari w wersji 2016  lub wyższej,
 • możliwość poprawnego wypełniania formularzy elektronicznych i realizacji płatności.

Korzystanie ze Sklepu Internetowego za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym składanie Zamówienia, a także nawiązywanie połączenia telefonicznego z Salonem, może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.

Z uwagi na ustawienia ekranu i możliwość reprodukcji zdjęć na stronie internetowej lubiemeble.pl niektóre kolory tkanin mogą różnić się od rzeczywistych kolorów oferowanych mebli.

Towar produkowany na indywidualne zamówienie (według specyfikacji klienta) przy zamówieniach na meble tapicerowane. Każde zdjęcie produktu przedstawione na stronie lubiemeble.pl ma charakter poglądowy. Tolerancja wymiarów +/-3 cm.
u) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta wyrażające wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkt, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Zamówienie każdego Produktu zawsze stanowi niezależną ofertę Klienta zawarcia Umowy Sprzedaży, zaś Zamówieniu obejmującemu wiele Produktów może zostać nadany jeden numer, a wszystkie oferty dotyczące poszczególnych Produktów realizowane będą równolegle. Akceptacja Zamówienia oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży względem każdego Produktu objętego Zamówieniem.

II Usługi Elektroniczne

 1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu Internetowego świadczy na rzecz Klientów nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne:
 • Konto,
 • umożliwianie składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,
 • prezentowanie i umożliwienie przeglądania Treści,
 • umożliwienie korzystania z Koszyka,
 • Newsletter lub inna forma dostarczania Treści za dobrowolną i odwołalną zgodą Klienta.
 1. Bez uszczerbku dla postanowień pkt. II.1 Regulaminu, Klientom, którzy utworzyli Konto stosownie do postanowień pkt. II.4 i II.5 Regulaminu, Sprzedawca świadczy nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:
 • podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu do Konta,
 • przechowywanie i udostępnianie Klientowi historii Zamówień.
 1. Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia zawarcia umowy wysłanego przez Sprzedawcę na adres e-mail podany przez Klienta w procesie rejestracji Konta.
 2. Korzystanie z Konta możliwe jest po spełnieniu przez Klienta następujących warunków:
 • wypełnieniu formularza rejestracji danymi zgodnymi ze stanem faktycznym i zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu,
 • kliknięciu pola „Zarejestruj”.
 1. Konto świadczone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) w dowolnej chwili bez podania przyczyny poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@lubiemeble.pl lub też pisemnie na adres Sprzedawcy.
 2. Założenie Konta nie jest wymagane aby złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym. Sprzedawca może wprowadzić takie ograniczenie w ramach funkcjonalności Sklepu Internetowego, w szczególności z uwagi na związek danego Produktu lub rodzaju Produktów z usługami świadczonymi w ramach Konta.
 3. Koszyk świadczony jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do Koszyka i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta. Koszyk może zapamiętywać informacje o Produktach wybranych przez Klienta również po zakończeniu sesji przeglądarki.
 4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • podawania w formularzach udostępnionych w Sklepie Internetowym wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich niezbędnych danych,
  • niezwłocznego aktualizowania wprowadzonych danych w przypadku ich zmiany, w szczególności w zakresie w jakim posiadanie tych danych przez Sprzedawcę jest konieczne dla prawidłowego ich wykonania zawartych w Klientem umów,
  • korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy oraz Sklepu Internetowego,
  • korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego,
  • terminowej zapłaty Ceny i innych kosztów w pełnej wysokości,
  • terminowego odbioru Produktów zamówionych przy wykorzystaniu wybranego sposobu dostawy i płatności,
  • niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek Treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste,
  • powstrzymania się od podejmowania działań polegających na:
   • ingerowaniu w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Sklepu Internetowego,
   • rozsyłaniu lub umieszczaniu w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej lub jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa,
   • modyfikowaniu w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Sprzedawcę,
   • wejściu (lub próbie wejścia) w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta.
 5. Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji związanej ze świadczeniem Usług Elektronicznych:
 1. Sprzedawca może wypowiedzieć Klientowi umowę o świadczenie Usług Elektronicznych za siedmiodniowym okresem wypowiedzenia i/lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego oraz składania Zamówień, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości Treści w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień pkt. II.8 Regulaminu.
 2. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę za wybrane Produkty, koszty przesyłki oraz inne koszty wybranych przez Klienta usług świadczonych odpłatnie. W trakcie skła-dania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży, Klient jest informowany o całkowitej wartości Zamówienia, w tym Cenie za wybrane Produkty i wysokości kosztów dodatkowych.

III Zasady zawarcia Umowy Sprzedaży

 1. Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia określone są na stronie Produktu lub w inny właściwy dla danego Produktu sposób w ramach Sklepu Internetowego.
 2. Wszystkie prezentowane w Sklepie Internetowym Produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.
 3. Wszystkie prezentowane w Sklepie Internetowym Produkty z oferty standardowej wymagają montażu własnego, za wyjątkiem części oferty Sklepu Internetowego prezentowanej w zakładce „Outlet”, które oznaczone zostały adnotacją ,,meble w całości”.
 4. Produkty oferowane w Sklepie Internetowym w zakładce „Outlet” mogą pochodzić ze zwrotów, zwrotów ekspozycyjnych, ekspozycji sklepowych w Polsce i Europie lub mogą stanowić końcówki serii danego asortymentu. Produkty oferowane w Sklepie Internetowym w zakładce Outlet mogą posiadać wady fizyczne jawne lub ukryte, w szczególności rysy, otarcia, wgniecenia, obicia, zaciągnięcia, przetarcia, zapadnięcia, pęknięcia, ukruszenia zaplamienia lub inne ubytki.
 5. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień na Produkty w Sklepie Internetowym w następujący sposób.
 • Klient dodaje Produkty do Koszyka, przechodząc następnie do formularza zamówienia. Sprzedawca może udostępnić w ramach Sklepu Internetowego dodatkowe usługi dla Produktu dodanego do Koszyka;
 • Klient posiadający Konto potwierdza w formularzu zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. Klient nieposiadający Konta wypełnia formularz zamówienia, podając dane niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. Na Kliencie spoczywa obowiązek każdorazowego potwierdzania i podawania aktualnych i prawdziwych danych w celu prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży.
 • Klient wybiera jeden z udostępnianych przez Sprzedawcę sposobów dostawy.
 • Klient wybiera sposób zapłaty Ceny i ewentualnych pozostałych wskazanych w formularzu zamówienia kosztów realizacji Umowy Sprzedaży.
 • Klient przesyła Sprzedawcy Zamówienie za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu Internetowego (przycisk: „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”). Klient nieposiadający Konta obowiązany jest do uprzedniej akceptacji Regulaminu.
 • W zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany do stron dostawcy usług płatniczych poza Sklepem Internetowym, w celu dokonania płatności.
 1. W ramach rozwoju świadczonych usług, Sprzedawca może wprowadzać kolejne sposoby składania Zamówień z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
 2. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia i jego akceptacji przez Sprzedawcę drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 3. W przypadku braku możliwości przyjęcia wszystkich lub niektórych złożonych w ramach Zamówienia ofert na wybrane przez Klienta Produkty, Sprzedawca kontaktuje się z Klientem w celu:
 • poinformowania Klienta o braku możliwości przyjęcia wszystkich lub niektórych złożonych w ramach Zamówienia ofert na wybrane przez Klienta Produkty; albo
 • potwierdzenia przez Klienta woli realizacji Zamówienia w części, w jakiej Sprzedawca zgodził się przyjąć oferty zawarcia Umowy Sprzedaży. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Klient uprawniony jest to anulowania Zamówienia w całości lub w części. Anulowanie Zamówienia przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku jego realizacji w zakresie objętym anulacją. Postanowienia pkt. III.9 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 1. W przypadku braku możliwości akceptacji wszystkich ofert złożonych przez Klienta w ramach Zamówienia, Umowa Sprzedaży w odpowiednim zakresie (zgodnym z zakresem, w jakim Sprzedawca nie akceptuje oferty Klienta w Zamówieniu) nie zostaje zawarta, a Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności za Produkty z Zamówienia, których Sprzedawca nie zaakceptował.
 2. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o statusie Zamówienia, w szczególności poprzez wysyłanie przez Sprzedawcę wiadomości e-mail, wiadomości SMS lub kontakt telefoniczny.
 3. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę za wybrane Produkty, koszty przesyłki oraz inne koszty wybranych przez Klienta usług świadczonych odpłatnie. W trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży, Klient jest informowany o całkowitej wartości Zamówienia, w tym Cenie za wybrane Produkty i wysokości kosztów dodatkowych.

IV Płatności

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi, z zastrzeżeniem postanowienia następujące metody płatności:
 • przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
 • płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem upoważnionych serwisów, zgodnie z informacjami udostępnionymi w ramach Sklepu Internetowego
 • w formie ratalnej za pośrednictwem partnerskiej instytucji finansowej;
 1. Opis aktualnie dostępnych metod płatności znajduje się w ramach Sklepu Internetowego. Aktualnie dostępne Dostępne metody płatności mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu dostawy lub Produktu. Dostępne sposoby płatności mogą ulegać zmianie.
 2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą oraz płatności ratalnych przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem upoważnionych serwisów lub instytucji.
 3. W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności Klienta, który wybrał płatność z góry, Sprzedawca może skontaktować się z Klientem celem dokonania płatności. Nieuiszczenie płatności w pełnej wysokości Zamówienia w ciągu 5 dni od złożenia Zamówienia jest równoznaczny z anulowaniem Zamówienia w całości przez Klienta.
 4. Przy zakupie produktu z informacją o czasie realizacji wynoszącym dwa tygodnie lub więcej warunkiem realizacji Umowy Sprzedaży może być uprzednia wpłata przez Klienta kwoty do wysokości 30% wartości Zamówienia. W przypadku anulowania Zamówienia przez Klienta w terminie trzech dni od dnia złożenia Zamówienia, wpłacona kwota w pełnej wysokości jest zwracana Klientowi przez Sprzedawcę. W przypadku anulowania Zamówienia przez Klienta począwszy od czwartego dnia po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca uprawniony jest do zachowania pełnej wysokości wpłaconej przez Klienta kwoty.

V Dostawa

 1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 3. Opis aktualnie dostępnych metod oraz kosztów dostawy znajduje się w ramach Sklepu Internetowego. Sprzedawca może różnicować metody i koszty dostawy w zależności od ilości, wagi, rozmiarów lub innych parametrów Produktu. Dostępne metody oraz koszty dostawy mogą ulegać zmianie.
 4. Sprzedawca udostępnia Klientowi co do zasady w szczególności następujące sposoby dostawy Produktu:
 • Przesyłka kurierska,
 1. Dostępne sposoby dostawy mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu płatności lub Produktu.
 2. Termin dostawy to łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Produktu obejmujący czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas doręczania Produktu przez przewoźnika
 3. Termin dostawy wynosi:
 • dla Produktów dostępnych od ręki – do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku jednoczesnego złożenia Zamówienia na kilka Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin;
 • dla Produktów na zamówienie – do 10 tygodni, z zastrzeżeniem, że ostateczny termin dostawy może ulegać zmianie (w tym także ponad 10 tygodni) w zależności od realizacji przez producenta.
 1. Za początek biegu terminu dostawy uważa się:
 •  moment uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy,
 1. Dostawa Produktu nie obejmuje jego wniesienia i montażu, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 2. W chwili odbioru Produktu Klient w obecności przewoźnika ma obowiązek sprawdzić stan i kompletność przesyłki, w szczególności potwierdzając jej zgodność z Zamówieniem i brak uszkodzeń powstałych podczas transportu. Dokonanie odbioru przesyłki oznacza potwierdzenie jej kompletności i zgodności z Zamówieniem oraz Umową Sprzedaży.
 3. Klient jest zobowiązany odebrać towar do Kuriera w ustalony dzień (ustalony dzień w porozumieniu z Klientem) , w sytuacji braku odbioru przez Klienta towaru, klient jest zobowiązany pokryć koszty ponownej dostawy.

VI Reklamacje

 1. Produkty oferowane w Sklepie Internetowym w zakładce „Outlet” nie podlegają reklamacji ani gwarancji.
 2. W związku z informacją zawartą w pkt. III.4 Regulaminu Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi w stosunku do wszystkich Produktów oferowanych w Sklepie Internetowym w zakładce „Outlet”.
 3. Za wyjątkiem Produktów, o których mowa w pkt. III.4 Regulaminu Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
 4. Zasady odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta za wady Produktu (za wyjątkiem Produktów, o których mowa w pkt. III.4 Regulaminu) określone są w Kodeksie Cywilnym.
 5. Z zastrzeżeniem pkt. VI.1 Regulaminu Produkty oferowane w ramach Sklepu Internetowego mogą być objęte gwarancją producenta. Szczegółowe warunki gwarancji podawane w karcie gwarancyjnej dla Produktu.
 6. Reklamacja z tytułu gwarancji może zostać złożona przez Klienta pisemnie na adres rejestrowy Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres reklamacje@lubiemeble.pl. Wraz z reklamacją dla przyspieszenia procesu jej rozpatrzenia zaleca się podanie wszystkich informacji umożliwiających ustosunkuwanie się Sprzedawcy do złożonej reklamacji, w szczególności dostarczenie przez Klienta dokładnego opisu i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, stosownych zdjęć, treści żądania oraz danych kontaktowych. Wymogi, o których mowa w zdaniu poprzednim nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem podanych zaleceń.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 8. Sprzedawca informuje, że:
 • Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Produktów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek dostępny pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223),
 • wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,
 • pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne,
 • Konsument zamierzający skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

VII Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów za wyjątkiem tych przewidzianych przez przepisy prawa, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.
 2. Uprawnienie, o którym mowa w pkt. VII.1 Regulaminu nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w Ustawie.
 3. Do zachowania terminu odstąpienia, o którym mowa w pkt. VII.1 Regulaminu wystarczy przed jego upływem złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia przez Konsumenta. Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone na przykład:
 • pisemnie na adres rejestrowy Sprzedawcy;
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
  reklamcje@lubiemeble.pl
 1. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia, jednak nie jest to obowiązkowe.
 2. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy na adres rejestrowy Sprzedawcy. Konsument zwraca Produkt na własny koszt.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży uważa się ją za niezawartą.
 4. Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym) za odesłany Produkt w terminie 14 dni od dnia doręczenia Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania od Konsumenta zwracanego Produktu, dowodu jego wysłania lub stwierdzenia uszkodzenia Produktu.
 5. Koszt wysyłki za zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy klient pokrywa we własnym zakresie.
 6. W przypadku, gdy Konsument otrzymał kilka Produktów w ramach jednego Zamówienia, zaś oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży nie dotyczy wszystkich Produktów objętych tym Zamówieniem, Sprzedawca na zasadach określonych w pkt. VII.7 Regulaminu zwraca Konsumentowi dokonane płatności związane z Produktem, pomijając koszty dostawy Produktu.
 7. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy Ustawy.

VIII Szczególne zasady dla Klientów niebędących Konsumentami

 1. Postanowienia niniejszego pkt. VIII Regulaminu dotyczą wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 3. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w pkt. VIII.2 Regulaminu może nastąpić bez podania przyczyny, zaś Klientowi niebędącemu Konsumentem nie przysługują w związku z tym żadne roszczenia wobec Sprzedawcy.
 4. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie przesyłki, a także za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi niebędącemu Konsumentem.
 5. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego Konsumentem jest wyłączona.
 6. Sprzedawca ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta niebędącego Konsumentem, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za szkody, w tym utracone korzyści, chyba że szkoda została spowodowana przez Sprzedawcę umyślnie.
 7. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności Sprzedawcy, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona do wysokości zapłaconej Ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.
 8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

IX Dane osobowe

 1. Dane osobowe Klienta zarejestrowane w Sklepie są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) („Rozporządzenie”) w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach Sklepu Internetowego oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę, a także na podstawie zgody Klienta – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych.
 2. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną, w tym Treści, w formie wiadomości SMS i MMS oraz e-mail. W takim przypadku dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę na podstawie zgody – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych oraz w celach związanych z obsługą wysyłki Newslettera.
 3. Podane przez Klienta dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) Rozporządzenia w celach wskazanych w pkt. IX.1 Regulaminu.
 4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji i korzystania z funkcjonalności w ramach Sklepu Internetowego. Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie Konta oraz dokonywanie transakcji w ramach Sklepu Internetowego, w tym korzystania z określonych Usług Elektronicznych i zawierania Umów Sprzedaży. Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od transakcji w ramach Sklepu Internetowego.
 5. Klientowi przysługuje prawo żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych go dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w Sklepie Internetowym oraz rozpatrywania reklamacji i są przetwarzane przez okres posiadania przez Klienta Konta w Sklepie, nie dłużej niż 3 lata od likwidacji Konta w Sklepie Internetowym. Jeżeli Klient dokonuje transakcji bez zakładania Konta w Sklepie Internetowym wówczas dane są przetwarzane przez okres 3 lat od dnia transakcji. W przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Sprzedawcy dane są przechowywane na czas ich realizacji oraz na podstawie zgody Klienta – dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody.
 8. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa.
 9. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Sprzedawcę do potrzeb i zainteresowań Klienta oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Sprzedawcy na udoskonalenie świadczonych przez niego usług. Wiążące decyzje nie są zautomatyzowane.

X Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie w ramach Sklepu Internetowego.
 2. Z zastrzeżeniem pkt. X.3 Regulaminu Sprzedawca może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie z ważnych przyczyn, w szczególności dotyczących:
  a) zmiany przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę
  b) zmiany interpretacji przepisów prawa, o których mowa w pkt. X.2 lit. a) Regulaminu wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów,
  c) zmiany sposobu świadczenia usług na wywołanej względami technicznymi lub technologicznymi;
  d) zmiany zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
 3. Sprzedawca może dokonać zmiany pkt. VIII Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w Sklepie Internetowym oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta przy zawieraniu umowy o świadczenie Usług Elektronicznych adres e-mail, co jest poczytywane za poinformowanie Klienta o zmianach w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z ich treścią.
 5. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. Klieni, którzy zawarli Umowę o Świadczenie Usług mają prawo do wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie działa wstecz.
 6. Wszystkie umowy zawierane przez Sprzedawcę są w języku polskim i w oparciu o prawo polskie, które znajduje zastosowanie w sprawach nieuregulowanych w Regulaminie.

Załączniki

1.    Załącznik nr 1 – Wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży

Przejdź do kasy0
Brak produktów w koszyku!