Gwarancja

Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Roszczenia z tytułu gwarancji Kupujący zgłasza do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres reklamacje@lubiemeble.pl
 2. Zgłoszenie reklamacyjne musi być złożone w formie pisemnej i powinno zawierać dokładny opis wady oraz zdjęcia uszkodzeń
 3. Kupujący traci uprawnienia przewidziane gwarancją, jeżeli przed upływem jednego miesiąca od stwierdzenia wady fizycznej nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.
 4. Za prawidłowy montaż zgodnie z instrukcją montażu dołączoną do mebla oraz jego ustawienie odpowiada Kupujący.
 5. W razie stwierdzenia konieczności Gwarant ma prawo dokonać wizji lokalnej w pomieszczeniu Kupującego celem zweryfikowania zasadności reklamacji. W tym celu Gwarant umawia z Kupującym termin wizji lokalnej w dni robocze. Brak współpracy Kupującego z Gwarantem w zakresie umówienia terminu lub uniemożliwienie dokonania wizji w umówionym terminie skutkuje utratą praw wynikających z gwarancji. Te same zasady dotyczą wizyty przedstawiciela Gwaranta w pomieszczeniu Kupującego w celu demontażu, montażu elementu lub usunięcia wady.
 6. O przyjęciu zgłoszenia reklamacyjnego przez Gwaranta Kupujący będzie powiadomiony – w razie dokonania oględzin mebli, niezwłocznie po ich zakończeniu poprzez dokonanie wpisu do protokołu z oględzin.
 7. Jeżeli po zgłoszeniu reklamacji nie dokonano oględzin, przyjmuje się, że w przypadku, gdy Gwarant nie ustosunkował się do reklamacji w ciągu 14 dni, uznał reklamację za zasadną.
 8. O uznaniu reklamacji za nieuzasadnioną Gwarant powiadomi w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji. – w przypadku braku kontaktu ze strony Gwaranta we wskazanym okresie reklamację uważa się za zasadną.
 9. W przypadku gdy wada stanowiąca przedmiot reklamacji jest według oceny Gwaranta usuwalna, świadczenie gwarancyjne będzie realizowane w drodze naprawy lub wymiany elementów.
 10. Jeżeli charakter wady nie wymaga jej usuwania w warunkach fabrycznych naprawę gwarancyjną mającą na celu przywrócenie przedmiotu do stanu zgodnego z umową można wykonać poprzez dosłanie do sklepu (sprzedawcy) elementów zamiennych. Gwarant zastrzega sobie możliwość wykonania naprawy u Kupującego w lokalu przez serwis Gwaranta.
 11. Jeżeli podczas realizacji reklamacji, stwierdzi się obniżenie jakości przekraczające stopień normalnego zużycia – a tym samym uszkodzenia wywołane zmianą lub przeróbką, dokonaną przez Kupującego lub osobę trzecią, bądź towar będzie zdekompletowany (brak części składowych lub wyposażenia niezużywalnego, a niezbędnego przy ewentualnej dalszej sprzedaży), Sprzedawca potrąci równowartość uszkodzonych lub brakujących elementów oraz kosztów ich wymiany.
 12. O sposobie załatwienia reklamacji decyduje Gwarant.
 13. Gwarancją nie są objęte wady, braki i uszkodzenia mebli wynikające z:
  •    widoczne lub wskazane w momencie zakupu.
  •    niewłaściwego bądź nieostrożnego transportu lub przenoszenia mebli,
  •    zdarzeń losowych i działania siły wyższej,
  •    błędów montażowych,
  •    winy ekipy montażowej,
  •    użytkowania mebli niezgodnego z zasadami użytkowania mebli,
  •    braku pielęgnacji lub pielęgnacji niezgodnej z zasadami pielęgnacji mebli,
  •    tytułu odbarwienia frontów wystawionych na długotrwałe działanie promieni słonecznych,
  •    naprawy lub przeróbki mebli wykonanej przez Kupującego lub na jego zlecenie,
  •    w meblach sprzedawanych z ekspozycji wady, uszkodzenia, zużycie i braki ilościowe elementów stwierdzone w momencie zakupu,
  •    wady i uszkodzenia, w wyniku których obniżono cenę mebla,
  •    różnic w profilach i odcieniach wynikających z cech charakterystycznych dla surowców naturalnych, z których wykonano mebel. Ze względu na procesy produkcyjne i różnorodność partii towarowych mogą wystąpić nieznaczne różnice w odcieniach koloru, nawet w przypadku zakupu kilku sztuk tego samego wyrobu.
  •    szkód i usterek spowodowanych przez zwierzęta.
 14. Uszkodzenia mechaniczne niewidoczne (brak uszkodzeń opakowania kartonowego) należy zgłosić w ciągu 7 dni od daty zakupu. W takim przypadku Kupujący powinien zachować i okazać na żądanie Sprzedawcy oryginalne opakowanie, w celu wykluczenia ewentualnych szkód transportowych pod rygorem odmowy realizacji uprawnień wynikających z gwarancji.
 15. Naprawy reklamacyjne będą realizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni licząc od dnia uznania reklamacji za zasadną.
 16. W przypadku zaistnienia konieczności sprowadzenia części zamiennych, czy też w innych przypadkach uwarunkowanych technologicznie, termin, o którym mowa w punkcie 20, może zostać wydłużony maksymalnie do 90 dni.
Przejdź do kasy0
Brak produktów w koszyku!